HABER DETAY

18.05.2017 tarih ve 2017/113 sayılı SENATO Kararı ile 2017 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri "l" bendi değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.

  Karar No: 2017 ? 124

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü?nün 10.05.2017 tarih ve 26460 sayılı yazısı ile ?Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi? nin 5. Maddesinin 10. bendi gereğince proje başvurularında uygulanacak Esas ve Usullerin ?I? bendinde değişiklik teklif edilmekte olup, önerilen maddenin aşağıdaki şekli ile kabul edilmesinin uygun olduğuna;

a)   Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda; çevre ve sağlık bilim ve teknolojileri alanında yapılacak projeleri ve bölgesel proje işbirlikleri öncelikli olarak desteklenecektir.

b)   DÜBAP Yönergesi ve DÜBAP Destekleme Esas ve Usullerine uygun yapılmayan proje başvuruları ve talep dilekçeleri Komisyon kararı olmaksızın DÜBAP Koordinatörü tarafından reddedilir.

c)    Araştırma Projeleri başvuruları Mart-Mayıs-Eylül-Aralık aylarının son iş gününe kadar yapılarak DÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Araştırma projeleri dışındaki diğer proje türleri (hızlı destek ve tez projeleri) başvuru tarihinden sonraki ilk toplantıda DÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirilir.

d)   Hızlı destek ve tez projelerinin bütçelerinden demirbaş alımı yapılmayacaktır.

e)   Proje önerisinde sarf malzeme kalemi tek tek belirtilecektir. Projelerde yer almayan malzemeler talep edilemez.

f)     Proje kapsamında talep edilen ekipman ve malzemelerin (DÜBAP web sitesindeki cihaz envanterinde var ise kullanılamama gerekçesi ile) ihtiyaç nedeni ve proje ile ilişkisi açıklanmalıdır. DÜBİT envanterinde bulunan ölçüm ve analiz gerektiren makine ve teçhizatlar talep edilemez.

g)   Bilgisayar destekli tasarım, simülasyon ve modelleme vb. çalışmalar ile özel nitelikli projeler dışındaki projelerde bilgisayar talep edilemez.

h)   Projelerde baskı, yazıcı çıktısı, fotokopi, kağıt vb. diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 500,00 TL ile sınırlıdır.

i)  Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan veri toplama hizmeti proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. Ancak zorunlu durumlarda ve komisyonun uygun görmesi halinde hizmet alımı yoluyla yapılabilir.

j)    Proje kapsamında kongre için yolluk desteği bir kişi için bir defa ödenir. Tez projelerinde sadece bir kez ulusal veya uluslararası sunumlar için tez yürütücüsü ve araştırmacıya Maliye Bakanlığı tarafından ilgili bütçe yılı için belirlenen üst sınır tutarını aşmamak kaydıyla destek verilir. Uçak biletlerinde ekonomik tarife esas alınır.

k)    Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık tezleri kapsamında yer alan tez projeleri yüksek lisans veya doktora eğitimi süresince desteklenir.

l)      Araştırma projeleri destekleri için proje başına tahsis edilen azami üst limitlerin aşağıdaki gibi olmasına, DÜBAP yönergesine uygun olarak yürütülen projeler için tahsis edilen ödeneklerin proje yürütücüsünün ihtiyaç talepleri doğrultusunda harcanmasına, Üniversitemiz çevre ve sağlık alanlarında pilot üniversite seçilmiş olup; bu alanlarda yapılacak disiplinler arası araştırma projelerinde, proje bütçesi araştırma projeleri için belirlenen en üst limitin on katını geçemez. 

PROJE SÜRELERİ

2017 YILI ÜST SINIR TUTARI

0 - 12 AY ARASI PROJELER

100.000,00 TL

12 - 24 AY ARASI PROJELER

200.000,00 TL

24 - 36 AY ARASI PROJELER

300.000,00 TL

m) Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Madde 5-3 bendi gereğince araştırma projesi kapsamında verilen yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve tıpta uzmanlık tezleri için önerilen proje tutarlarının, 2017 yılı için üst limitlerinin aşağıdaki gibi olmasına;

 PROJE TÜRÜ

2017 YILI ÜST SINIR TUTARI

-Yüksek lisans tezleri

  7.500,00 TL

-Doktora tezleri

-Sanatta yeterlik tezleri

-Tıpta uzmanlık tezleri

15.000,00 TL

-Hızlı destek projeleri

25.000,00 TL

n)   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi 32. Maddesi gereğince proje başına yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılım tutarlarının 2017 yılı üst limitlerinin aşağıdaki gibi olmasına;

 BİLİMSEL TOPLANTI TÜRÜ

2017 YILI ÜST SINIR TUTARI

Yurtiçi Toplantılar

-Ulusal

-Uluslararası (KKTC dahil)

 

   750,00 TL

1.500,00 TL

Yurtdışı toplantılar

-Avrupa, Afrika, Yakındoğu

2.500,00 TL

Yurtdışı toplantılar

-Amerika, Avusturalya, Uzakdoğu

3.750,00 TL

o)   Yapılacak proje başvurularında varsa proje kapsamında bulunan analiz ? istatistik - anket vb. hizmet taleplerinin Üniversitemiz Birimleri ve Laboratuvarlarında yapılıp yapılamadığına ilişkin gerekçeli belge eklenmelidir. Analiz ? istatistik - anket vb. hizmet talepleri Üniversitemiz Birimleri ve Laboratuvarlarında yapılması halinde bu birim ve laboratuvarlarda görev yapan öğretim elemanları projede ve proje kapsamında yapılan yayınlarda yer almayacaktır.

p)   DÜBAP tarafından desteklenen proje kapsamında talep edilen kongre, konferans vb. sunumlara katılacak kişilerin, proje yürütücüsü-personeli veya Üniversitemiz mensubu olmaları gereklidir.

 

 

 


Habere Ait Ek Dosyayı İndirmek İçin Buraya Tıklayınız.


17.10.2017 09:36:00

Haberlere Dön