HABER DETAY

20.12.2017 tarih ve 2017/241 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi'nin 1. - 3. - 9. - 11. - 13. - 19. - 20. ve 21. maddeleri değişmiştir.

T.C

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

20.12.2017 tarih ve 2017/241 sayılı SENATO kararı

ESKİ

Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek olan araştırma projeleri ile Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık için hazırlanan tez projeleri ve diğer projelerin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili konularda uygulama usul ve esasları düzenler.

 YENİ

Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek olan araştırma projeleri ile Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık için hazırlanan tez projeleri, Patent Destek Projeleri, Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri ve diğer projelerin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili konularda uygulama usul ve esasları düzenler.

 

ESKİ

Madde 3- Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

(1) Üniversite: Düzce Üniversitesidir.

(2) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörüdür.

(3) Bilimsel Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları protokol ile belirlenmiş, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

(4) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (DÜBAP): Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.

(5) DÜBAP Komisyonu Başkanı: DÜBAP Komisyonun faaliyetlerinin üniversite adına yürütülmesinden sorumlu Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısıdır.

(6) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacılardır.

(7) Araştırmacı: Bilimsel araştırma  projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeni ile projede görev verilen kişileri, kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçebilecek olan yürütücü dışındaki araştırmacılardır.

(8) DÜBAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü ve izlenmesi ile ilgili sekreteryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırmacıların görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi. teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikasının belirlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.

(9)  DÜBAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: DÜBAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından belirlenen ve Rektöre karşı sorumlu kişidir.

(10)            İlgili Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar veya Meslek Yüksekokulları ifade eder.

(11)            Raportör: Projenin başlangıcından sonuçlandırmasına kadar geçen sürede projeyi değerlendirmekle görevlendirilen DÜBAP komisyonu üyesidir.

 

 YENİ

Madde 3- Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

(1) Üniversite: Düzce Üniversitesidir.

(2) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörüdür.

(3) Bilimsel Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları protokol ile belirlenmiş, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

(4) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (DÜBAP): Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.

(5) DÜBAP Komisyonu Başkanı: DÜBAP Komisyonun faaliyetlerinin üniversite adına yürütülmesinden sorumlu Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısıdır.

(6) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacılardır.

(7) Araştırmacı: Bilimsel araştırma  projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeni ile projede görev verilen kişileri, kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçebilecek olan yürütücü dışındaki araştırmacılardır.

(8) DÜBAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü ve izlenmesi ile ilgili sekreteryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırmacıların görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi. teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikasının belirlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.

(9)  DÜBAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: DÜBAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından belirlenen ve Rektöre karşı sorumlu kişidir.

(10)            İlgili Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar veya Meslek Yüksekokulları ifade eder.

(11)            Raportör: Projenin başlangıcından sonuçlandırmasına kadar geçen sürede projeyi değerlendirmekle görevlendirilen DÜBAP komisyonu üyesidir.

(12)    Uzman: DÜBAP projelerinde raportörün projeyi değerlendirme aşamasında görüş istediği alanında uzmanlaşmış bilim insanlarıdır.

(13) Hakem: DÜBAP Komisyonunun proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı, ilgili alanlarda uzmanlaşmış bilim insanlarıdır.

 

ESKİ

Madde 9- DÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir.

(1)   Bireysel araştırma projeleri; Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında; tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına bilimsel araştırma yoluyla katkı sağlaması beklenen, Düzce Üniversitesi içi ve/veya dışı veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek,  alanında sanata ve kültüre yerel, ulusal ve evrensel ölçülerde katkı yapması beklenen bilimsel araştırma projeleri değerlendirmeye alınır. Üniversitenin ve/veya ülkenin öncelikli araştırma alanlarına ilişkin en az iki disiplin içeren çok disiplinli bilimsel araştırma projelerine öncelik verilir. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası, bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği, bildiri kitabının basıldığı,  bilimsel komitenin tartışarak oluşturduğu toplantı sonuç bildirgesinin ve/veya ulusal veya uluslararası nitelikte makale ya da makalelerin yayınlatıldığı bilimsel toplantılara yönelik projeler de değerlendirmeye alınır. 

(2)   Hızlı Destek Projeleri: Projelerin amacı, Üniversitede yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarının iki katını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez. Proje süresi en fazla bir yıldır.

(3)   Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri (Tez Projeleri): Düzce Üniversitesi?ne bağlı enstitü programlarında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri bilimsel araştırma projeleridir.

(4)   Patent Destek Projeleri: Projelerin amacı, Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarından yapmış oldukları buluş, fikri mülkiyet haklarını, patent ve faydalı modellerinin onaylanması/tescil edilmesi işlemlerinde destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez, ara rapor istenmez. Proje süresi en fazla iki yıldır.

YENİ

Madde 9- DÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir.

  1. Bireysel araştırma projeleri; Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında; tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına bilimsel araştırma yoluyla katkı sağlaması beklenen, Düzce Üniversitesi içi ve/veya dışı veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek,  alanında sanata ve kültüre yerel, ulusal ve evrensel ölçülerde katkı yapması beklenen bilimsel araştırma projeleri değerlendirmeye alınır. Üniversitenin ve/veya ülkenin öncelikli araştırma alanlarına ilişkin en az iki disiplin içeren çok disiplinli bilimsel araştırma projelerine öncelik verilir. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası, bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği, bildiri kitabının basıldığı,  bilimsel komitenin tartışarak oluşturduğu toplantı sonuç bildirgesinin ve/veya ulusal veya uluslararası nitelikte makale ya da makalelerin yayınlatıldığı bilimsel toplantılara yönelik projeler de değerlendirmeye alınır. 
  2. Hızlı Destek Projeleri: Projelerin amacı, Üniversitede yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarının iki katını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez. Proje süresi en fazla bir yıldır.
  3. Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri (Tez Projeleri): Düzce Üniversitesi?ne bağlı enstitü programlarında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri bilimsel araştırma projeleridir.
  4. Patent Destek Projeleri: Projelerin amacı, Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarından yapmış oldukları buluş, fikri mülkiyet haklarını, patent ve faydalı modellerinin onaylanması/tescil edilmesi işlemlerinde destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez, ara rapor istenmez. Proje süresi en fazla iki yıldır.
  5. Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri: Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklerde aktif katılımla davetli konuşmacı, sözlü bildiri şeklinde sunabilmeleri için verilen proje desteğidir. Proje başvurusu düzenlenecek etkinliğin başlangıç tarihinden en az iki ay önce olmalıdır. Bu proje türünde Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları geçerlidir.

 

ESKİ

Madde 11- Proje başvuruları DÜBAP Koordinasyon Birimi Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Proje yöneticisi web sayfasında yer alan, proje tipine uygun Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Öneri Formunu doldurarak, başvurur.

 YENİ

Madde 11- Proje başvuruları DÜBAP Koordinasyon Birimi Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Proje yöneticisi web sayfasında yer alan, proje tipine uygun Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Öneri Formunu doldurarak, başvurur. Patent Destek Projeleri için Teknoloji Transfer Ofisinden alınan ?Buluş Bildirim Formu?, Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri için ?Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu? doldurularak DÜBAP sistemine yüklenmelidir.

ESKİ

Madde 13- Araştırmacıların görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Bireysel araştırma projeleri: Üniversitede tam zamanlı bir bilim insanı; Komisyonun uygun görmesi halinde, aynı anda en fazla bir projede yürütücü (Dış kaynaklı proje yürütücülüğü olan öğretim üyeleri iki projede yürütücü) ve iki projede araştırmacı olabilir veya üç projede araştırmacı olarak görev alabilir. Rektör, Rektör Yardımcıları ve DÜBAP Komisyon Üyeleri tez projeleri hariç projelerde yürütücü olarak görev alamaz, ancak araştırmacı olabilirler. Diğer idari görevliler ile tam zamanlı olmayan bilim insanları ise bir projede yürütücü ve/veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

(2) Hızlı destek projeleri: Araştırmacılar aynı anda yalnızca bir hızlı destek projesinde yürütücü olarak görev alabilirler.

(3) Tez projeleri ve Patent Destek projeleri bu sınırlamanın dışındadır.

 

YENİ

Madde 13- Araştırmacıların görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Bireysel araştırma projeleri: Üniversitede tam zamanlı bir bilim insanı; Komisyonun uygun görmesi halinde, aynı anda en fazla bir projede yürütücü (Dış kaynaklı proje yürütücülüğü olan öğretim üyeleri iki projede yürütücü) ve iki projede araştırmacı olabilir veya üç projede araştırmacı olarak görev alabilir. Rektör, Rektör Yardımcıları ve DÜBAP Komisyon Üyeleri tez, patent destek ve Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri hariç projelerde yürütücü olarak görev alamaz, ancak araştırmacı olabilirler. Diğer idari görevliler ile tam zamanlı olmayan bilim insanları ise bir projede yürütücü ve/veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

(2) Hızlı destek projeleri: Araştırmacılar aynı anda yalnızca bir hızlı destek projesinde yürütücü olarak görev alabilirler.

(3) Tez projeleri ve Patent Destek projeleri bu sınırlamanın dışındadır.

 

 

ESKİ
Ara Raporlar

Madde 19- Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, protokol tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, web sayfasında yer alan formata uygun olarak DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine gönderebilir.

Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

 YENİ

Madde 19- Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, protokol tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, web sayfasında yer alan formata uygun olarak DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine gönderebilir.

Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri ve hızlı destek projelerinde ara rapor istenmez.

 

ESKİ

Projelerin Sonuç Raporları
Madde 20-

  1. Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok üç ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayan kesin rapor, proje yürütücüsü tarafından, web sayfasında yer alan formata uygun olarak iletilir. Tez projeleri için, tezin kendisi de sonuç raporu eklenmesi kaydıyla kesin rapor olarak kabul edilebilir.
  2. Kesin rapor, Komisyon tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde kesin rapor yürütücüye geri verilerek raporun içerik veya şekil yönünden düzeltilmesi istenebilir. Kesin rapor, son halini aldıktan sonra, Komisyon tarafından kabul veya reddi yönünde alınan karar Rektörün onayına sunulur. Reddi yönünde onaylanan projelerde karar, proje yürütücüsüne ve birimine bildirilir. Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemenin iadesi istenebileceği gibi projenin yürütüldüğü birimin yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilebilir. Bu durumda işlemle ilgili projenin yürütüldüğü birim tarafından Komisyona yazılı olarak bilgi verilir. İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araştırmacılara dört yıllık bir süre içinde DÜBAP ile ilgili herhangi bir projede görev veya destek verilmez.

 

YENİ

Madde 20- 

(1)   Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok üç ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayan kesin rapor, proje yürütücüsü tarafından, web sayfasında yer alan formata uygun olarak iletilir. Tez projeleri için, tezin kendisi de sonuç raporu eklenmesi kaydıyla kesin rapor olarak kabul edilebilir.

Patent Destek Projeleri, proje bitiminde sonuç raporu olarak ilgili patent biriminin yazısı ve patent metninin bir kopyası DÜBAP otomasyon sistemine yüklenmelidir.

Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri tamamlandığında sonuç raporu olarak ?GERİ BİLDİRİM FORMU?nu ve gerçekleştirilmiş bildirinin bir örneğini (tam metin olarak) DÜBAP otomasyonuna yüklemek zorundadır.

(2)   Kesin rapor, Komisyon tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde kesin rapor yürütücüye geri verilerek raporun içerik veya şekil yönünden düzeltilmesi istenebilir. Kesin rapor, son halini aldıktan sonra, Komisyon tarafından kabul veya reddi yönünde alınan karar Rektörün onayına sunulur. Reddi yönünde onaylanan projelerde karar, proje yürütücüsüne ve birimine bildirilir. Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemenin iadesi istenebileceği gibi projenin yürütüldüğü birimin yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilebilir. Bu durumda işlemle ilgili projenin yürütüldüğü birim tarafından Komisyona yazılı olarak bilgi verilir. İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araştırmacılara dört yıllık bir süre içinde DÜBAP ile ilgili herhangi bir projede görev veya destek verilmez.

 

 

ESKİ

Proje Sonuçlarının Yayınlanması

Madde 21-

(1)   Kabul edilen kesin raporlar, kamuoyuna proje yürütücüsünün yazılı izni ve DÜBAP Komisyonunun onayı ile duyurulur.

(2)   Ardışık iki araştırma, iki Hızlı Destek veya üç tez projesinden uluslararası endekslere giren dergilerde yayın yapmayan proje yürütücülerine, yeniden proje desteği verilmez.

(3)   Projelerden üretilen bilimsel makalelerde Düzce Üniversitesi tarafından desteklendiğinin açık bir şekilde belirtilmesi zorunludur. DÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, ?Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: ?.? (?This project is supported by Düzce University Research Fund Project Number: ?.?) şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur.

 

YENİ
Madde 21-

(1)   Kabul edilen kesin raporlar, kamuoyuna proje yürütücüsünün yazılı izni ve DÜBAP Komisyonunun onayı ile duyurulur.

(2)   Ardışık iki araştırma, iki Hızlı Destek veya üç tez projesinden ulusal-uluslararası endekslere giren dergilerde yayın yapmayan proje yürütücülerine, yeniden proje desteği verilmez.

(3)   Projelerden üretilen bilimsel makalelerde Düzce Üniversitesi tarafından desteklendiğinin açık bir şekilde belirtilmesi zorunludur. DÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, ?Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: ?.? (?This project is supported by Düzce University Research Fund Project Number: ?.?) şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur. 

 

 


Habere Ait Ek Dosyayı İndirmek İçin Buraya Tıklayınız.


24.01.2019 14:25:00

Haberlere Dön