HABER DETAY

 Karar No:2015 – 176

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün 15.12.2015 tarih ve 61810 sayılı yazısı ile “Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” nin 2. – 3. maddesinin 3. 7. 8. ve 9.bendleri - 4. – 5. maddesinin 4. ve 9.bendleri – 17. – 19. – 20. maddesinin 1.bendi – 23. – 38. - ve 39. maddelerinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi teklif edilmekte olup, önerilen maddelerinin aşağıdaki şekli ile kabul edilmesinin uygun olduğuna;

T.C

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

ESKİ HALİ

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 10 Nisan 2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (E) işaretli cetvelin 71. Maddesi hükmü gereğince 14 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” esas alınarak düzenlenmiştir.

Değişiklik Önerisi

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (E) işaretli cetvelin 71. Maddesi hükmü gereğince 14 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” esas alınarak düzenlenmiştir.

ESKİ HALİ

Madde 3- Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

(1) Üniversite: Düzce Üniversitesidir.

(2) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörüdür.

(3) Bilimsel Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları sözleşme ile belirlenmiş, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.

Değişiklik Önerisi

Madde 3- Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

(1) Üniversite: Düzce Üniversitesidir.

(2) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörüdür.

 (3) Bilimsel Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları protokol ile belirlenmiş, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

ESKİ HALİ

 (7)Araştırmacı: Bilimsel araştırma  projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçebilecek olan yürütücü dışındaki araştırmacılardır.

Değişiklik Önerisi

(7)Araştırmacı: Bilimsel araştırma  projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeni ile projede görev verilen kişileri, kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçebilecek olan yürütücü dışındaki araştırmacılardır.

ESKİ HALİ

(8) Diğer personel: Hizmetleri gerektiğinde projeye eklenen diğer çalışanlardır.

a)      Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personellerdir.

b)      Uzman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzmanı tanımlar.

c)      Yardımcı Öğrenci: Uygulama amacıyla projede yer alan öğrencilerdir

Değişiklik Önerisi

(8) Diğer personel: Diğer personelin kaldırılarak araştırmacı kısmına dahil edilmesi.

ESKİ HALİ

(9) DÜBAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü ve izlenmesi ile ilgili sekreteryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.

Değişiklik Önerisi

(9)DÜBAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü ve izlenmesi ile ilgili sekreteryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırmacıların görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi. teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikasının belirlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.

ESKİ HALİ

DÜBAP Komisyonu

Madde 4- Komisyon, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Enstitü Müdürleri ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan yedi öğretim üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen komisyon üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca Komisyonun asli üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer ve ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir.

Değişiklik Önerisi

DÜBAP Komisyonu

Madde 4- Komisyon, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen komisyon üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir.

ESKİ HALİ

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5-

(4) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar, sözleşme proje yürütücüsü ile Rektör arasında imzalanır,

Değişiklik Önerisi

         (4) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü  hazırlar, protokol proje yürütücüsü ile Rektör arasında imzalanır,

ESKİ HALİ

 (9) Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımları belirler ve Rektörlüğe iletir,

Değişiklik Önerisi

      (9) Protokol ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımları belirler ve Rektörlüğe iletir,

 

ESKİ HALİ

ALTINCI BÖLÜM

PROJELERİN KABULÜ, SÖZLEŞME VE İZLENMESİ

Değişiklik Önerisi

ALTINCI BÖLÜM

PROJELERİN KABULÜ, PROTOKOL VE İZLENMESİ

Kİ HALİ

Projelerinin Yürütülmesi ve Sözleşme

Madde 17- Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücüsü ile Rektör arasında bir sözleşme imzalanır. Yürütücünün değişmesi durumunda yeni yürütücü ile yeniden sözleşme imzalanır. Akdedilen sözleşme; idari ve mali hükümler ile diğer hususları, eki ise projenin kapsamı, çalışma programı ve bütçe planı gibi hususların yer aldığı proje öneri formu ve eklerini kapsar. Bu yönergeye göre yapılacak tüm sözleşmelere, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu yönergenin Dayanak başlıklı 2. maddesinde belirtilen mevzuat hükümlerinin uygulanacağı açıkça yazılır.

Değişiklik Önerisi

Projelerinin Yürütülmesi ve Protokol

Madde 17- Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücüsü ile Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı arasında bir protokol imzalanır. Yürütücünün değişmesi durumunda yeni yürütücü ile yeniden protokol imzalanır. Akdedilen protokol; idari ve mali hükümler ile diğer hususları, eki ise projenin kapsamı, çalışma programı ve bütçe planı gibi hususların yer aldığı proje öneri formu ve eklerini kapsar. Bu yönergeye göre yapılacak tüm protokollere, protokolde hüküm bulunmayan hallerde bu yönergenin Dayanak başlıklı 2. maddesinde belirtilen mevzuat hükümlerinin uygulanacağı açıkça yazılır.

ESKİ HALİ

Ara Raporlar

Madde 19- Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, web sayfasında yer alan formata uygun olarak DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine gönderebilir.

Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

Değişiklik Önerisi

Madde 19- Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, protokol tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, web sayfasında yer alan formata uygun olarak DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine gönderebilir.

Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

ESKİ HALİ

Projelerin Sonuç Raporları

Madde 20-

(1)   Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayan kesin rapor, proje yürütücüsü tarafından, web sayfasında yer alan formata uygun olarak iletilir. Tez projeleri için, tezin kendisi sonuç raporu eklenmesi kaydıyla kesin rapor olarak kabul edilir.

Değişiklik Önerisi

(1)   Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok üç ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayan kesin rapor, proje yürütücüsü tarafından, web sayfasında yer alan formata uygun olarak iletilir. Tez projeleri için, tezin kendisi de sonuç raporu eklenmesi kaydıyla kesin rapor olarak kabul edilebilir.

ESKİ HALİ

Madde 23- Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen, hastalık, seyahat ve benzeri kabul edilebilir özür bildirilmeyen projeler ile izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ve mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler; DÜBAP Komisyonunun tespiti veya ilgili birim ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Komisyon kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Yürütücünün başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucu durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının tespiti halinde Komisyon kararı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

Değişiklik Önerisi

Madde 23- Gelişme raporları protokolde belirtilen tarihlerde gönderilmeyen, hastalık, seyahat ve benzeri kabul edilebilir özür bildirilmeyen projeler ile izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ve mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler; DÜBAP Komisyonunun tespiti veya ilgili birim ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Komisyon kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Yürütücünün başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucu durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının tespiti halinde Komisyon kararı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

ESKİ HALİ

Madde 38- Proje yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar;

Değişiklik Önerisi

Madde 38- Proje yürütücüsü ve proje protokolünde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar;

  

ESKİ HALİ

Madde 39- Projelerin sözleşmelerinde öngörülen amaç, yöntem, konu ve çalışma programı çerçevesinde yürütülmediği ve/veya sözleşme ile eklerindeki diğer hükümlere aykırı işlem yapıldığı tespit edildiğinde, Komisyon söz konusu durumun niteliğine göre düzeltme süresi verebilir. Bu süre içerisinde hiçbir ödeme ve proje işlemi yapılmaması esastır.

Değişiklik Önerisi

Protokole Aykırı Durumlar

Madde 39- Projelerin protokollerinde öngörülen amaç, yöntem, konu ve çalışma programı çerçevesinde yürütülmediği ve/veya protokol ile eklerindeki diğer hükümlere aykırı işlem yapıldığı tespit edildiğinde, Komisyon söz konusu durumun niteliğine göre düzeltme süresi verebilir. Bu süre içerisinde hiçbir ödeme ve proje işlemi yapılmaması esastır.

 

17.10.2017 09:36:00

Haberlere Dön