HABER DETAY

T.C.                                                    Ek-1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ

 

Am

Madde  1-  Bu  yönergenin  amacı  zce  Üniversitesi’nde  görevli  öğretim  elemanlarının

nitelikli  yayın  yapmaya  ve  proje  geliştirmeye  teşvik  edilmesine  ve  bu  tür  faaliyetleri

yapanların ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;

Üniversite       : Düzce Üniversitesini,

Rektör             : Düzce Üniversitesi Rektörünü, Rektörlük:       : Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

Değerlendirme Komisyonu: Rektör tarafından BAP Başkanlığını yürütmek üzere görevlendirilmiş olan Rektör Yardımcısı başkanlığında Ensti Müdürlerinden oluşan komisyonu,

Nitelikli Yayın: TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan Uluslarara Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Progra uygulama esasları kapsamında yer alan ve Bilimsel Atıf Endeksi Dergi Atıf Raporlarınca (SCI, JCR, SCI-E, SSCI, SSCI-E, AHCI) taranan dergilerde yalan yayınları ifade etmektedir.

 

Puan Hesabı

Madde3- Bilimsel yayınları için başa ödülünden yararlanmak üzere başvuru yapan öğretim

elemanlarının puanları yayınlanan en son UBYT listesinde makalenin yayınlandığı dergi için belirlenen dergi puanlarının Tablo 1’de karşılık gelen yüzde (%) değerinin çarpılmasından elde edilecektir.

 

Tablo-1

 

Öller

Madde 4-

 

Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayın ve Proje Geliştirme Başarı Ölleri

 

a)  Fen   Bilimleri,   Sosya Bilimler  ve  Sağlık   Bilimleri   alanlarında   yalmış   olan yayınlardan Madde 3te yer alan hesaplamaya göre en yüksek puanı kazanan birer öğretim elemanına Yayın Başarı Ödülü verilir.

 

b)  Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanlarında, Bilimsel Atıf Endeksi Dergi Atıf Raporlarınca (SCI, JCR, SCI-E, SSCI, SSCI-E, AHCI) taranan dergilerde, öğretim elemanının  yayınlarına  kendisinin  yaptığı  atıfları  dışında,  yalaatıfların  toplam sayısı en fazla olan birer öğretim elemanına Atıf Başarı Ödülü verilir. Adaylar bu ödüle bir kez başvurabilirler.

 

c) Sanayide uygulanabilirliği olan ve ulusal ve/veya uluslar ara patent enstileri tarafından onaylanmış en az bir patent almış olan öğretim elemanlarına Patent Başarı Ödülü verilir.

 

d) Bilim nyasına yeni canlı türü, alaşım, tarihi eser v.b. keşifler yapmış olan öğretim elemanlarına, ilgili yayınlarını başvuru dosyalarında sunmaları durumunda her keşif çalışması için bir Keşif Ödülü verilir.

 

e)  İlgili yıl içerisinde; sanat ve tasarım alanlarında, yurtdışı ve yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan ödüllerle, sanat ve tasarım alanlarında Ulusal ve uluslararası bireysel etkinliklerden en fazla olan eser sahibine Sanat Başarı Ödülü verilir.

 

f)  zce  Üniversitesi  nyesinde  yealan  bölümler  arasında  öğretim  elemanları tarafından yalmış olan yayınlarla, madde 3’de yer alan hesaplamaya göre toplam yayın puanı en yüksek olan bölüme Birim Yayın Başarı Ödülü verilir. Ödül alan bölümler beş yıl bu ödüle başvuramazlar. Öğretim Üyesi sayısı olarak başvuru tarihindeki öğretim üyesi sayısı esas alınır.

 

g)  Her  takvim  yılı  erisinde  ilgili  kurumlara  sunularak  (Bakanlıklar,  Avrupa Birliği, uluslarara yardım kuruluşları, vb.) kabul edilmiş olan veya birim/kişi kaynaklarıyla yürütülen sosyal sorumluluk projeleri arasından, aşağıda sıralanan kriterler ısından öne çıkan bir projeye Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü verilir. Bir proje için bir kere başvurulabilir.

 

Bu ödüle aday projelerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler şunlardır:

i.      İlimizin    sosyal,    ekonomik,    kültürel,    üretim,    eğitim    alanlarındaki ihtiylarını karşılama ve bu yönleriyle sürdürülebilir nitelikte olma,

ii.     Toplumun  ve özellikle dezavantajlı  kesimlerin  (çocuk,  kadın,  mahkum, engelli vatandaşlar, çevre, vb) yararına sonuç ve etkileri olma,

iii.     Kurumlararası  ve disiplinleraraişbirliği içerme,

iv.      Üniversitenin saygınlığını artıracak nitelikte olma.

 

h) Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayın ve Proje Geliştirme Başa Ödüllerinin destek    miktarları, Tablo 2’deki gibi hesaplanır. Üniversite Yönetim Kurulu her yıl A ile ifade edilen miktarı belirler.

 

Tablo-2

ÖDÜL TÜ

ÖDÜL MİKTARI

Yayın BaşaÖdülü

1 A

Atıf  BaşaÖdülü

1 A

Patent Başa Ödülü

1 A

Keşif Ödülü

1 A

Sanat Başarı Ödülü

1 A

Birim Yayın BaşaÖlü

2 A

Sosyal Sorumluluk Projesi BaşaÖdülü

1,5 A

 

i)  Madde 4’ün a), b), e) ve f) bentlerinde yer alan ödül konularında, ilk üç sırada yer alan öğretim elemanlarına ve birimlere; c) ve d) bentlerinde yer alan ödül konularında tüm ödül sahiplerine Takdir Belgesi verilir.

 

j)  Ödül sahibleri ödül miktarı kadar harcamaya esas olmak üzere EK-8 ihtiyaç bildirme formunu Rektörlüğe teslim eder. Bu form kapsamında talep edilen mal/malzemeler satınalınarak ilgili birimin ayniyatına teslim edilir. İlgili birim tarafından alınan mal/malzemeler ödül sahibine taşınır zimmet fişi ile teslim edilir.

 

Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ölleri

 

k)  Başvuru sahibinin en son yayınlanan UBYT dergi listesinde en yüksek puanı alan dergide yayınlanmış makalesi için UBYT tarafından verilen destek miktarının yarısı tablo 1’deki oranlarla çarpılarak verilir.

 

 

Başvuru Esasları

Madde 5- zce Üniversitesi Bilimsel Yayın ve Proje Geliştirme Başa Ödülünü ve zce

Üniversitesi  Bilimsel  Yayın  Teşvik  Ödülünü  almak  üzere  başvurular  aşağıdaki  esaslar içerisinde yalır.

a)  Ödül başvurusuna konu olan yayın ve projelerde, başvuran öğretim elema tarafından kurum adresi olarak Düzce Üniversitesi’nin gösterilmiş olması şarttır.

b)  Eksik evrakla başvuru kabul edilmez, edilmiş olsa bile değerlendirmeye alınmaz.

c)  Bir yayın veya proje ile sadece bir kere ödül başvurusu yalabilir.

d) Ödüllerbaşvuru  mevzuatuygun  olacak  şekilde bu yönerge kapsamındaki programa uygun olarak Rektörlük tarafından ilan edilen tarihler arasında ve koşullarda yalmalıdır.

e)  Başvuru yalırken listede gösterilecek yayınlar, balmış yayınlar olmalıdır.

f Yayınların aslı veya fotokopileri başvuru formuna eklenmelidir.

g)  Yayınlar yazar/lar tarafından zce Üniversitesi’nin web sitesindeki Bilimsel Yayın Veritabanı’na kaydedilmiş olmalıdır. Kaydedilmemiş yayınlar değerlendirmeye alınmaz.

h)  Proje başa ödülüne başvurular, ay takvim yılı içinde başvurusu yalmış ve kabulü alınmış projeler için olmalıdır.

i)   Başka  kurumlardan  alınmış  ödüller,  zce  Üniversitesi  Bilimsel  Yayınla ve

Projelere Katılı Teşvik Ödülü için başvuruyu ve ödül verilmesini engellemez.

j)   Ödüllere başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

o Yayın Başa Ödülü için: EK-1’deki form ve yayınların birer kopyasını içeren

dosya,

o Atıf  Başa Ödülü  için:  EK-2’deki  form  ve  bilimsel olarak kabul gören kaynaklardan edinilmiş atıf raporunu içeren bir dosya,

o Patent Başa Ödülü için: EK-3’teki form ve patent onayını eren bir dosya,

o Keşif Ödülü için: EK-4’teki form ve yayının bir kopyasını eren dosya,

o Birim Yayın Başa Ödülü için: Birim amirinin üst yazısıyla EK-5’teki form ve

yayınlardan birer örnek (aybaskı veya fotokopi) eren dosya,

o Sosyal  Sorumluluk  Projesi  Başa Ödülü  için:  EK-6’deki  form,  projeler

hakkında özet bilgi içeren belgeleri ve kabul yazılarını içeren dosya,

o Bilimsel  Yayın  Teşvik  Ödülü  için:  EK-7’deki  form  ve  yayınların  birer kopyasını eren dosya.

 

k)  Birden fazla başvuranın ay puanı aldığı eşitlik durumunda;

o Yayın ve atıf başarısı ile ilgili ödüllerde, UBYT listesinde en yüksek puana sahip dergide yayın/atıf yapılmış olan öğretim elemanına,

o Sosyal Sorumluluk Projesi başa ödülünde yaratılan etkinin en fazla olduğu projeyi yürüten öğretim elemanına,

o Başvuru dosyasında yer alan tüm projelerde birlikte görev yapmış iki öğretim elemanının ay ay proje  başa ödülü başvurusu  yapması durumunda, en fazla sayıda proje yürütücülüğü yapmış ve yapmakta olan öğretim elemanına,

o Birim yayın başa ödüllerinde, yayınlara katkı olan öğretim elema sayısı en  fazla olan birime,  eşitlik  bozulmaması  durumunda ise  yayınlarda  farklı bilim alanlarıyla en fazla sayıda işbirliği yürütmüş olan birime,

ödül verilir.

 

Bu kriterlerde de eşitlik bozulmaması durumunda, eşit durumdaki tüm adaylara ödül

verilir.

l)   Başvuru  yalan  yıldan  2 (iki) ve  daha  fazla  yıl  öncesine  ait  yayınlarla  başvuru yalamaz, yalsa da değerlendirmeye alınmaz.

 

 

Öl Hak Sahiplerini Belirleme ve Öl Verme

Madde 6- Başvurular, son başvuru tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Başvurular; BAP Sekreterliğine yalır. Değerlendirme, BAP Başkanlığını yürüten Rektör Yardımcısı başkanlığında Ensti Müdürlerinin yer aldığı Değerlendirme Komisyonu tarafından geekleştirilerek Üniversite netim Kurulu’nun kararıyla kesinleşir. Değerlendirme Komisyonu uygun gördüğü durumlarda alt komisyonlar kurar.

Değerlendirme sonuçları, zce Üniversitesi internet sitesinde ilan edilir ve hak sahiplerine ödülleri üniversite kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende verilir.

 

Birim Yayın Başarı Ödü Harcama Esasları

Madde 7- Birim Yayın Başarı Ödülü’ne hak kazanan birim, birim yöneticisi başkanlığında ödüle emeği geçen tüm yayın sahiplerinin katıldığı bir toplantıyla ödül miktarının harcama usulünü  belirler ve bir tutanakla Rektörlüğe bildirir.

 

Yürürlük

Madde 8-  Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 16.12.2009 tarih ve 2009/90 sayılı Kararı ile kabul edilen “Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 9-   Bu yönerge, 29.12.2015 tarih ve 2015/174 sayılı Karar ile Düzce Üniversitesi Senatosunda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

Madde 10- Bu yönerge hükümleri Düzce Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

EK-1


 

Düzce Üniversitesi  

YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ Başvuru Formu

(Formu doldurmadan önce Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınla ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesini okuyunuz)


 

Öğretim Elemanının:

Unvanı, Adı ve Soya:…………………………………………………..

Fakültesi                       :…………………………………………………..

Bölüm/Anabilim Dalı   :……………………………………..…………

BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR:

Sıra

No

Başlık

 

Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl

Yazar

Sayısı

Yazarlar (yayında yer aldığı sıra ile)

UBYT listesinde yer alan dergi puanı

Hesaplanan Puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ek: Yayınların birer kopyasını eren dosya

(Lütfen tabloda yer alan sırayla yayınların birer kopyasını ekleyiniz.)


                      Toplam Puan:EK-2-


Düzce Üniversitesi ATIF BAŞARI ÖDÜLÜ Başvuru Formu

(Formu doldurmadan önce Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınla ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesini okuyunuz)


 

Öğretim Elemanının:

Unvanı, Adı ve Soya:………………………………………………….. Fakültesi :………………………………………………….. Bölüm/Anabilim Dalı   :……………………………………..…………

BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR:

Sıra

No

Başlık

Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl

Yazar

Sayısı

Yazarlar (yayında yer aldığı sıra ile)

Atıf Sayısı*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Lütfen kendi yayınınıza yaptığınız atıfları dahil etmeyiniz.


 

 

Toplam Atıf Sayısı:


 

Ek: web of science, Google Scholar ve diğer bilimsel kabul gören atıf grupları

Bilgi Merkezi Raporunu içeren dosya

(Lütfen yayınlarınızın birer kopyasını tabloda yer alan sıra no. sırasıyla ekleyiniz.)


Düzce Üniversitesi

PATENT Ö

Başvuru Formu

(Formu doldurmadan önce Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınla ve

Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesini okuyunuz)

 

EK -3-

 

 

Öğretim Elemanının:

Unvanı, Adı ve Soya:……………………………………

Fakültesi                       :……………………………………

Bölüm/Anabilim Da :…………………………………

 

BAŞVURUDA YER ALAN PATENT/LER:

Sıra

No

Patent Başlığı

Onay

Tarihi

Onaylayan

Ensti

Ticari Değere

Dönüşüm

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Patent/lerle ilgili özet bilgileri ve onay belgelerini içeren dosya

(Lütfen tabloda yer alan sırayla, patent/lerinizle ilgili özet bilgileri, onay belgelerini ve varsa ticari değere dönüşüm ile ilgili belgeleri ekleyiniz.)


KEŞİF ÖDÜLÜ Başvuru Formu

(Formu doldurmadan önce Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınla ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesini okuyunuz)

 

EK-4-

 

Öğretim Elemanının:

Unvanı, Adı ve Soyadı:…………………………………………………..

Fakültesi                      :………………………………………………….. Bölüm/Anabilim Da  :……………………………………..…………

BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR:

Sıra

No

Başlık

Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl

Yazarlar

Bilim Dünyasına

Kazandırılan Keşif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Yayınların birer kopyasını eren dosya

(Lütfen tabloda yer alan sırayla yayınların birer kopyasını ekleyiniz.)


BİRİM YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ Başvuru Formu

(Formu doldurmadan önce Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınla ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesini okuyunuz)

EK-5-

 

Birim                                                                :…………………………………………………..

 

Birim Başkanının Unvanı, Adı ve Soyadı       :…………………………………………..…

Başvuruda yer alan yayın toplam puanı  (a)    :……………………………………………….....

Birim  öğretim üye sayısı (b)                          :……………………………………..…….……..

Başarı ora(a)/(b)                                          :…………………………………………………..

BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR:

Sıra

No

Başlık

Dergi Adı, Cilt, Sayfa, Yıl

Yazar

Sayısı

Yazarlar (yayında yer aldığı sıra ile)

UBYT listesinde yer alan dergi puanı

Hesaplanan Puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ek: Yayınların birer kopyasını eren dosya

(Lütfen tabloda yer alan sırayla, yayınların birer kopyasını ekleyiniz.)


                   Birim Toplam Puanı:


Düzce Üniversitesi

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞARI ÖDÜ

Başvuru Formu

(Formu doldurmadan önce Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınla ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesini okuyunuz)

EK-6-

 

 

 

Öğretim Elemanının:

Unvanı, Adı ve Soya:…………………………………………………..

Fakültesi                     :…………………………………………………..

Bölüm/Anabilim Dalı  :………………………………………………..

 

Proje

Sıra

No.

Proje Başlığı

Yürütücü ve

Araştırmacılar

Destekleyen

Kurum/

Kuruluş

Amaç, Kapsam ve

Özgün Değer

Etki Alanı

Düzce ve

resine

Katkı

Kuruma

Toplam

Katkı*

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kurum payı ile kurum nyesinde kullalacak cihaz, donanım ve malzeme bütçesinin topla

 

 

 

Ek: Projelerle ilgili bilgi ve kabul belgelerini içeren dosya

 

 

 

 

Başvuru sahibinin imzası: ……………………………………..                 Tarih:………………………………


 


EK-7


 

Düzce Üniversitesi

BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ Başvuru Formu

(Formu doldurmadan önce Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınla ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesini okuyunuz)


 

Öğretim Elemanının:

Unvanı, Adı ve Soyadı  :…………………………………………………..

Fakültesi                      :………………………………………………..

Bölüm/Anabilim Dalı   :……………………………………..…………

Sıra

No

Başlık

Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl

Yazar

Sayısı

Yazarlar (yayında yer aldığı sıra ile)

UBYT listesinde yer alan dergi puanı

UBYT listesinde yer alan

Destek Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Yayınların birer kopyasını eren dosya

(Lütfen tabloda yer alan sırayla yayınların birer kopyasını ekleyiniz.)

 

 

 

Başvuru sahibinin imzası: ……………………………………..                 Tarih:…………………………


 

       

T.C.
 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

EK-8-

MALZEME TALEP FORMU

Sıra
No

Malzemenin Adı

Miktarı

DMO Kodu
(varsa)

DMO Fiyatı

Piyasa Fiyatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not :    İstenilen demirbaş malzemelerin DMO'da bulunmaması durumunda işin uzmanı 2 öğretim üyesi tarafından imzalı teknik şartnamelerinin malzeme talep formuna ekinde verilmesi gerekmektedir.

           

Açıklama: Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik kapsamında tarafıma ödenecek olan tutardan ……………..TL'lik tutarın Üniversitemiz Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği kapsamında kullanılmak üzere aktarılmasını kabul ediyorum.

     

Adı Soyadı:

   
     

Bölümü    :

   
     

İmza         :

   

 

24.02.2017 08:37:00

Haberlere Dön